I Wydział Organizacyjny

Wydział I Organizacyjny, kierowany przez Naczelnika Wydział

W Wydziale I Organizacyjnym realizowane są zadania w zakresie:

1) organizacji pracy prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych;
2) kadr i szkolenia;
3) sprawozdawczość i statystyka;
4) skarg i wniosków;
5) działalności rzecznika prasowego;
6) udostępniania informacji publicznej;
7) nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu;
8) wykonywania zadań z zakresu dokonywania ocen kwalifikowanych pracowników Prokuratury Okręgowej;
9) koordynowanie zadań w zakresie kontroli zarządczej w prokuraturze okręgowej i podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury;
10) prowadzanie wizytacji i lustracji prokuratur rejonowych;
11) prowadzenie innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń;
12) dokonywanie ocen pracy prokuratorów wykonujących czynności w podległych prokuraturach;
13) dokonywanie ocen kwalifikacji kandydatów na stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej oraz ocen pracy asesorów przed wystąpieniem do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o przedłużenie powierzenia pełnienia czynności prokuratorskich;
14) sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego oraz innych form nadzoru procesowego;
15) sprawowania nadzoru służbowego i kontroli nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych;
16) koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonej przez inne organy;
17) kształtowanie praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie badań akt, analiz informacji przekazywanych przez prokuratury rejonowej oraz innych ustaleń;
18) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i opracowywanie decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej;
19) koordynowanie ścigania określonej kategorii przestępstw i kształtowania praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m. in. przez prokuratury rejonowe;
20) obrotu prawnego z zagranicą;
21) podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego;
22) podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturach rejonowych;
23) przygotowanie wniosków do Prokuratora Apelacyjnego o wystąpienie do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o uchylenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w podległych prokuraturach rejonowych w trybie art. 328 § 1 k.p.k;
24) monitorowania spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie;
25) wykonywanie zadań z zakresu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych;
26) wykonywania zadań związanych z obsługą i administrowaniem przez prokuratora okręgowego danymi w systemach informatycznych;
27) koordynowania działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej i podległych prokura
turach rejonowych;
28) zapewnienia obsługi informatycznej i administrowanie systemami informatycznymi w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
29) zapewnienia przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
30) opracowanie w uzgodnieniu z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrożenia lokalnych rozwiązań informatycznych;
31) współpracy z Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;
32) opracowywania projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania
i utrzymania systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych;
33) wykonywania analizy kryminalnej;
34) administrowania i obsługi stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;
35) administrowania stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej prokuratury okręgowej;
36) administrowania elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Okręgowej na platformie ePUAP;
37) obsługi techniczna czynności wykonywanych w postępowaniu karnym z zachowaniem technik informatycznych;
38) obsługi wideokonferencji;
39) prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;
40) wykonywania zadań określonych w § 18 ust. 2 pkt 1-3 regulaminu;
41) wykonywania zadań nie objętych właściwością innych komórek organizacyjnych;

 

W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz, kierowany przez Kierownika Działu
Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału sprawuje Prokurator Okręgowy.

 

Naczelnik –  Maria Ambroziak, Prokurator Prokuratury Okręgowej

Wizytator – Anna Mioduszewska, Prokurator Prokuratury Okręgowej

Rzecznik Prasowy – Maria Kudyba, Prokurator Prokuratury Okręgowej

+48 86 215 54 14 

Kierownik Sekretariatu – Elżbieta Miszczuk

+48 86 215 54 04 

Kadry – Alina Kołodziejska

kadry@prokuratura.lomza.pl

+48 86 215 54 36

e-mail: poczta@lomza.po.gov.pl

 

Uwaga: Poczta elektroniczna nie może służyć do przesyłania pism procesowych,

zwłaszcza zawiadomień o przestępstwie, bowiem nie spełnia wymogów przewidzianych w art.119 KPK. ,

Nie służy też do udzielania porad prawnych.