sprawowane funkcje oraz kompetencje K

1. Zastępuje Prokuratora Okręgowego w Łomży w czasie jego nieobecności i w tym czasie podejmuje, w niezbędnym zakresie,
decyzje w jego imieniu. Z okresu sprawowania zastępstwa składa sprawozdanie informując Prokuratora Okręgowego o
najistotniejszych wydarzeniach i podjętych decyzjach.
2. Sprawuje bezpośredni nadzór nad:
a) I Wydziałem Śledczym,
b) Działem Postępowania Sądowego wchodzącym w skład II Wydziału Organizacyjno – Sądowego.
c) postępowaniami przygotowawczymi w sprawach karnych prowadzonymi przez prokuratorów II Wydziału Organizacyjno – Sądowego.
3. Dekretuje korespondencję wpływająca do nadzorowanego Wydziału i Działu oraz podpisuje korespondencję z nadzorowanych komórek
kierowaną do jednostek nadrzędnych, naczelnych organów administracji.
4. Podejmuje samodzielnie lub zleca Naczelnikowi I Wydziału podjęcie decyzji w zakresie przejęcia śledztwa z podległej jednostki, wniosków
co kary przed Sądem I instancji i ich zaskarżenia.
5. Jako bezpośredni przełożony prokuratorów I Wydziału Śledczego
a) rozpoznaje zażalenia na zarządzenia prokuratora o odmowie udostępniania akt w postępowaniu przygotowawczym oraz na postanowienia,
zarządzenia oraz inne czynności prokuratora w postępowaniu przygotowawczym, o którym mowa w art. 302 § 1 i 2 kpk,
b) kieruje do sądu apelacyjnego wnioski o przedłużenie tymczasowego aresztowania na okres oznaczony stosownie do treści art. 263 § 4 kpk,
c) rozpoznaje wnioski o przedłużenie okresu trwania śledztwa (art. 310 § 2 kpk),
d) wykonuje zadania związane z wewnętrznym nadzorem służbowym określonym w § 65 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych
jednostek organizacyjnych prokuratury.
6. Odpowiada za bezpieczeństwa danych przetwarzany w systemie informatycznych prokuratury.
7. Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze w sprawach karnych.
8. Bierze udział w postępowaniu sądowym I i II instancji oraz sporządza apelacje, nadzwyczajne środki zaskarżenia i odpowiedzi na kasacje.
9. Pełni dyżury, o których mowa w § 52 ust.2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016r. – Regulamin wewnętrznego
urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. z 2016 poz.508) i dyżury w trybie §310 Regulaminu.
10. Przyjmuje interesantów.
11. Dokonuje okresowej analizy wyników pracy prokuratur rejonowych oraz zadań ustawowych I Wydziału Śledczego i Działu Postępowania
Sądowego, w tym w szczególności:
a) zapoznaje się z wynikami pracy Działu Postępowania Sądowego w przedmiocie:
oddziaływania, w ramach nadzoru nad działalnością podległych prokuratur rejonowych w zakresie postępowania sądowego, cywilnego
i administracyjnego,
popierania przed sądem okręgowym środków zaskarżenia w postępowaniu odwoławczym,
udziału prokuratorów Działu Postępowania Sądowego w innych postępowaniach przed sądem okręgowym i sądem administracyjnym.
12. W zastępstwie Prokuratora Okręgowego podejmuje decyzje o objęciu sprawy zwierzchnim nadzorem służbowym.
13. Po konsultacji z Kierownikiem Działu Postępowania Sądowego oraz właściwym prokuratorem wyraża zgodę na cofnięcie apelacji
wywiedzionych przez prokuratorów.
14. Po zasięgnięciu opinii Kierownika Działu Postępowania Sądowego podejmuje decyzje w zakresie odstąpienia od zaskarżenia orzeczenia
właściwego sądu w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, stosowanej
wobec sprawców przestępstw, o których mowa w art. 258 § 2 – 3 kk i wyraża zgodę na zaniechanie złożenia środka odwoławczego od takiej decyzji.
15. Zatwierdza przedkładane przez Wydział III Budżetowo-Administracyjny rachunki i dokumenty księgowe.
16. Kieruje przygotowaniami do realizacji zadań operacyjnych ujętych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Prokuratury Okręgowej w Łomży
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
17. Wykonuje czynności wynikające z odrębnego zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Łomży w sprawie zasad ochrony danych osobowych
w Prokuraturze Okręgowej w Łomży i jednostkach podległych.
18. Realizuje zadania w zakresie obronności państwa zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP.
19. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego.