Zawiadomienie – PO I Ds 26.2018

 

PO I Ds 26. 2018

POSTANOWIENIE

o zawieszeniu śledztwa

               Prokurator Prokuratury Okręgowej w Łomży po zapoznaniu się z aktami śledztwa w sprawie doprowadzenia szeregu osób do niekorzystnego rozporządzania mieniem w związku z zakupami w sklepie „ wszystko dla każdego „ i podszywania się pod Marcina R.

–  przeciwko Emilowi B., Adrianowi G. i Bartoszowi S.

Podejrzanym o popełnienie przestępstw z art. 286 § 1 k.k., 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1k.k. i art. 190 a § 2 k.k.

– na podstawie art. 22 par. 1 k.p.k.

p  o  s  t  a  n  o  w  i  ł:

  1. zawiesić śledztwo we wskazanej sprawie ze względu na niemożność ustalenia miejsca pobytu Emila B. i Adriana G.,
  2. wszcząć poszukiwania podejrzanych Emila B. i Adriana G. listem gończym.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2017r. wszczęto postępowanie przygotowawcze w sprawie doprowadzenia szeregu osób do niekorzystnego rozporządzania mieniem w związku z zakupami w sklepie internetowym „ wszystko dla każdego”.

W toku dochodzenia a następnie śledztwa ustalono, że sprawcy podszywając się pod Marcina R. i wykorzystując adres jego sklepu w miejscowości Skępe wprowadzili w błąd wiele osób co do autentyczności sklepu, w którym zamierzali sprzedawać towary. Pomimo wpłat określonych kwot pieniężnych towary nie zostały przekazane nabywcom.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na wydanie postanowienia o przedstawieniu Emilowi B. i Adrianowi G. zarzutów. Nadto pomocnictwo do doprowadzenia szeregu osób do niekorzystnego rozporządzania mieniem zarzucono Bartoszowi S., który założył rachunek w banku a dokumenty dotyczące tego rachunku przekazał Emilowi B. i Adrianowi G.

W chwili obecnej postępowanie karne nie może być kontynuowane gdyż nie jest znane miejsce pobytu Emila B. i Adriana G. Czyn popełniony przez Bartosza S. pozostaje w ścisłym związku z czynami zarzucanymi pozostałym podejrzanym dlatego nie jest zasadne wyłączanie materiałów do odrębnego postępowania karnego.

Z tych względów do czasu ustalenia miejsca pobytu Emila B. i Adriana G. postanawiam jak na wstępie.

Prokurator Prokuratury Okręgowej

 

Pouczenie:

Na podstawie art. 22 par. 3 k.p.k. na powyższe postanowienie służy zażalenie do sadu właściwego do rozpoznania sprawy.

Zażalenie wnosi się do prokuratora, który wydał zaskarżone postanowienie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia i jest zawity. Zażalenie złożone po tym terminie jest bezskuteczne.

Zarządzenie:

Odpis postanowienia doręczyć:

– pokrzywdzonym – Marcinowi R., w pozostałym zakresie informację o zawieszeniu śledztwa zamieścić na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Łomży,

– podejrzanym – Bartoszowi S.

Prokurator Prokuratury Okręgowej