Zawiadomienie – PO I Ds 94.2019

POI Ds. 94.2019                                                   

  

POSTANOWIENIE
o zawieszeniu śledztwa

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Łomży w sprawie p-ko Bartoszowi S. i innym podej. o czyny z art.286 par. 1 kk

-na podstaw ie art. 22 § 1 kpk

postanowił:

– zawiesić śledztwo PO I Ds.94.2019 w sprawie p-ko Bartoszowi S., Tomaszowi D., Kamilowi D., Romanowi K., Adrianowi G., Emilowi B. podej. o czyny z art. 286 par. 1 kk. 18 par.3 kk w zw. z art. art.286 par. 1 kk 

UZASADNIENIE 

Prokuratura Okręgowa w Łomży prowadzi śledztwo w sprawie p-ko Bartoszowi S. i innym podejrzanym o dokonanie szeregu oszustw internetowych na terenie całego kraju. Z posiadanych informacji wynika ,iż w/w ukrywają się przed organami ścigania poza Bartoszem S. i Kamilem D., co do których organy ścigania posiadają wiedzę o aktualnym miejscu pobytu. Miejsce pobytu pozostałych podejrzanych nie jest znane. Czyny popełnione przez wszystkich podejrzanych pozostają ze sobą w ścisłym związku, dlatego też nie jest zasadne wyłączanie materiałów do odrębnego postępowania.

Wobec powyższego należy uznać ,iż zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie postępowania i dlatego też postanowiono jak na wstępie.

Pouczenie:

Na podstawie art. 22§2 kpk, art. 459§2 kpk i art. 465§1 i 2 kpk na powyższe postanowienie służy podejrzanemu i pokrzywdzonemu zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia.

Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122 i 460 kpk)

Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie.

Zarządzenie:

Stosownie do art. 100 § 2 kpk. 140 kpk odpis postanowienia doręczyć:

– podejrzanym – Bartosz S., Kamil D..Tomasz D. .Roman K., Adrian G., Emil B.

-pokrzywdzonym – zamieścić informację o zawieszeniu postępowania na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Łomży

Prokurator Prokuratury Okręgowej