NOWE ZARZUTY DLA PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKA


W toku prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Łomży śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez Prezydenta Miasta Ostrołęka w dniu 30 października 2020 roku prokurator przedstawił Prezydentowi Łukaszowi K. kolejne trzy zarzuty popełnienia przestępstw z art. 231 § 2 kk i art. 233 § 6 kk związane z nieprawidłowościami przy organizowaniu przetargów.
Z ustaleń śledztwa wynika, iż Łukasz K., pełniąc funkcję Prezydenta Miasta Ostrołęka w dniach 25 września 2019 roku, 17 września 2019 roku oraz 08 listopada 2019 roku w Ostrołęce w związku z czynnościami w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w zakresie inwestycji „Przebudowa ulicy Krańcowej w Ostrołęce” oraz inwestycji „Wymiany chodnika i nawierzchni ulicy Olimpijskiej w Ostrołęce”, gdzie jako kierownik zamawiającego, złożył oświadczenia, iż nie podlega wyłączeniu w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, albowiem nie pozostawał przed upływem trzech lat od wszczęcia przedmiotowych postępowań w stosunku zlecenia z wykonawcą ubiegającym się o udzielenie zamówienia, podczas gdy faktycznie w dniu 10 grudnia 2018 roku zawarł w imieniu Miasta Ostrołęka z ubiegającym się o udzielenie zamówień Markiem T., umowę zlecenia na wykonanie czynności polegających na weryfikacji dokumentacji znajdującej się w Wydziale Inwestycji Miejskich, Wydziale Dróg, Wydziale Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat, a także wiedząc, iż Marek T. będąc prawomocnie skazany z art. 286 § 1 k.k. podlega wykluczeniu z przetargów, zaniechał działań zmierzających do weryfikacji karalności Marka T. i wykluczenia go z przetargów, po czym w dniu 15 października 2019 roku zawarł jako Prezydent Miasta Ostrołęka umowę Markiem T. jako wykonawcą, na mocy której zlecił wykonawcy działającemu jako właściciel firmy TYSZMARK-POL MPBO wykonanie robót budowalnych w zakresie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Krańcowej w Ostrołęce – etap II część 2”. W przypadku dwóch pozostałych inwestycji do zawarcia umów nie doszło z uwagi na odrzucenie oferty Marka T. oraz unieważnienie jednego z postępowań przetargowych. Łukasz K. działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez wykonawcę Marka T. oraz na szkodę interesu publicznego , wyrażającego się w konieczności zapewnienia wiarygodności dokumentów w obrocie prawnym oraz zagwarantowaniu równych pozycji uczestnikom przetargów publicznych.
Łukasz K. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił złożenia wyjaśnień.
Zarzucane podejrzanemu przestępstwa zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.
Wobec podejrzanego w dalszym ciągu stosowane są środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 20.000 złotych oraz zakazu wykonywania czynności służbowych związanych z organizacją i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rzecz miasta Ostrołęka.