Prawa pokrzywdzonych

Podstawowe prawa pokrzywdzonego:

Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art. 299 §1 kpk).
Jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni albo ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo prawa jego wykonuje przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje (art. 51 § 2 i 3 kpk).
Jeżeli pokrzywdzonym jest osoba nieporadna, w szczególności ze względu na wiek lub stan zdrowia, jego prawa może wykonywać osoba, pod której pieczą pokrzywdzony pozostaje (art. 52 § 3 kpk).
W razie śmierci pokrzywdzonego prawa, które by mu przysługiwały, mogą wykonywać najbliższe osoby, a w wypadku ich braku lub nieujawnienia – prokurator działając z urzędu (art. 52 § 1 kpk).
Za pokrzywdzonego, który nie jest osobą fizyczną czynności procesowych dokonuje organ uprawniony do działania w jego imieniu (art. 51 § 1 kpk). Pokrzywdzony może też w toku postępowania karnego ustanowić swojego pełnomocnika (art. 87 § 1 kpk).
Pokrzywdzony może złożyc wniosek o wyłączenie sędziego, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie (art. 42 § 1 kpk).
Jeżeli pokrzywdzony wykaże, że warunki materialne nie pozwalają mu na poniesienie kosztów związanych z pełnomocnictwem bez uszczerbku dla siebie i rodziny, może złożyć do prokuratora (w postępowaniu przygotowawczym) lub do sądu (w postępowaniu sądowym) wniosek o wyznaczenie mu pełnomocnika z urzędu (art. 87 § 1 i 88 § 1 kpk).
Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję (art. 304 § 1 kpk). Jeżeli osoba lub instytucja, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie nie zostanie w ciągu 6 tygodni powiadomiona o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, może wnieść zażalenie do prokuratora nadrzędnego albo do prokuratora powołanego do nadzoru nad organem, któremu złożono zawiadomienie (art. 306 § 3 kpk. art. 325a kpk).
W razie złożenia przez pokrzywdzonego wniosku o ściganie niektórych sprawców, obowiązek ścigania obejmuje również inne osoby, których czyny pozostają w ścisłym związku z czynem osoby wskazanej we wniosku. Przepis ten nie dotyczy najbliższych osoby składającej wniosek (art. 12 § 2 kpk). Wniosek może być cofnięty za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu – do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej; nie dotyczy to przestępstwa określonego w art. 197 kk (art. 12 § 3 kpk).
Jeżeli pokrzywdzony nie ukończył 15 lat, czynności z jego udziałem powinny być, w miarę możliwości, przeprowadzone w obecności przedstawiciela ustawowego lub faktycznego opiekuna, chyba że dobro postępowania stoi na przeszkodzie (art. 171 § 3 kpk).
W sprawach o przestępstwa określone w rozdziale XXV Kodeksu karnego (przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości) pokrzywdzonego, który w chwili czynu nie ukończył 15 lat, powinno się przesłuchiwać w charakterze świadka tylko raz, chyba że wyjdą na jaw istotne okoliczności, któych wyjaśnienie wymaga ponownego przesłuchania lub zażada tego podejrzany, który nie miał obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego (art. 185a § 1 kpk).
Jeżeli zachodzi uzasadniona obawa użycia przemocy lub groźby bezprawnej wobec pokrzywdzonego występującego w sprawie w charakterze świadka lub wobec jego najbliższej osoby, w związku z postępowaniem może on zastrzec dane dotyczące miejsca zamieszkania do wyłącznej wiadomości sądu lub prokuratora. W takim wypadku pisma procesowe doręcza się wówczas do instytucji, w której pokrzywdzony jest zatrudniony lub na inny wskazany przez niego adres (art. 191 § 3 kpk).
Przesłuchanie pokrzywdzonego w charakterze świadka może nastąpić przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość (art. 177 § 1a kpk).
Pokrzywdzonego, który nie może stawić się na wezwanie z powodu choroby, kalectwa lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, można przesłuchać w miejscu jego pobytu (art. 177 § 2 kpk).
W razie okazania innej osoby – pokrzywdzonemu, może on domagać się, aby czynność tę przeprowadzono w sposób wyłączający możliwość jego rozpoznania przez osobę rozpoznawaną (art. 173 § 2 kpk).
Pokrzywdzony może składać wnioski o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia ( art. 315 § 1 kpk, art. 325a kpk).
Jeżeli czynności śledztwa lub dochodzenia nie będzie można powtórzyć na rozprawie, pokrzywdzony i jego przedstawiciel ustawowy, mogą być dopuszczeni do tej czynności, chyba że w razie zwłoki, zachodzi niebezpieczeństwo utraty lub zniekształcenia dowodu. Prokurator może także dopuścić pokrzywdzonego do udziału w innych czynnościach śledztwa lub dochodzenia (art. 316 § 1 kpk, art. 317 kpk, art. 325a kpk)
Organ prowadzący postępowanie przygotowawcze ma obowiązek doręczenia pokrzywdzonemu odpisu postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłych albo instytucji naukowej lub specjalistycznej oraz zezwala na wzięcie udziału w przesłuchaniu biegłego i zapoznaniu się z opinią (art. 318 kpk).
Pokrzywdzony w toku śledztwa lub dochodzenia może zwrócić się do sądu z żądaniem przesłuchania świadka, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo, że nie będzie można go przesłuchać na rozprawie (art. 316 § 3 kpk).
Pokrzywdzony uczestniczący w czynnościach podpisując protokół może zgłosić zarzuty co do jego treści (art. 150 § 2 kpk).
Pokrzywdzony może żądać odpisu protokołu czynności, w której uczestniczył lub miał prawo uczestniczyć, jak również dokumentu pochodzącego od niego lub sporządzonego z jego udziałem oraz na jego wniosek odpłatnie wydaje mu się kserokopię dokumentów z akt sprawy, a za zgodą prowadzącego postępowanie przygotowawcze może on otrzymać odpłatnie uwierzytelnione odpisy lub kserokopie (art 156 § 2 i 5 kpk, art. 157 § 3 kpk).
Pokrzywdzony ma prawo otrzymać na swój koszt po jednej kopii zapisu dźwiękowego lub obrazu utrwalonej w ten sposób czynności procesowej (art. 147 § 4 kpk).
Pokrzywdzony, za zgodą prowadzącego postępowanie, może w toku postępowania przeglądać akta i sporządzać z nich odpisy, a także złożyć zażalenie na odmowę udostępnienia akt (art. 156 § 1 i 5 kpk, art. 159 kpk).
Pokrzywdzonemu przysługuje zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia. W związku z tym przysługuje mu prawo przejrzenia akt (art. 306 § 1 kpk, art 325a kpk). Pokrzywdzonemu przysługuje również złożenie zażalenia na czynności inne niż postanowienia i zarządzenia, naruszające jego prawa (art. 302 § 2 kpk).
Pokrzywdzony może złożyć wniosek lub wyrazić zgodę na złożony wniosek podejrzanego o skierowanie sprawy przez prokuratora do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego między nim a podejrzanym (art. 23a kpk).
Pokrzywdzony może wnieść do sądu akt oskarżenia o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego w razie powtórnego wydania przez prokuratora postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Termin do wniesienia aktu oskarżenia wynosi miesiąc od doręczenia pokrzywdzonemu zawiadomienia o postanowieniu. Akt oskarżenia powinien być sporządzony i podpisany przez adwokata (art. 55 § 1 i 2 kpk).
Pokrzywdzony po wniesieniu aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego, może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego złożyć oświadczenie, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 53 i 54 kpk) lub powoda cywilnego (art. 62 kpk). Jeżeli wystąpił z powództwem cywilnym w toku postępowania przygotowawczego, może żądać również jego zabezpieczenia. Na postanowienie co do zabezpieczenia roszczenia przysługuje zażalenie do sądu (art. 69 § 2 i 3 kpk).
Pokrzywdzony, jako oskarżyciel posiłkowy, ma prawo składać wnioski dowodowe, być obecnym na całej rozprawie, zadawać pytania przesłuchiwanym osobom oraz złożyć apelację od wyroku. Jeżeli wyrok został wydany przez sąd okręgowy – apelacja musi być sporządzona i podpisana przez adwokata (art. 446 kpk).
W razie umorzenia lub zawieszenia postępowania przygotowawczego, w którym zgłoszone było powództwo cywilne, pokrzywdzony, w terminie 30 dni od daty doręczenia postanowienia, może żądać przekazania sprawy sądowi właściwemu do rozpoznawania spraw cywilnych (art. 69 § 4 kpk).
W razie skazania sprawcy za czyn określony w art. 46 kk., pokrzywdzony (lub inna uprawniona osoba) ma prawo zwrócić się do sądu z wnioskiem o orzeczenie obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody w całości lub części.
W razie uchylenia lub zmianie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego na inny środek zapobiegawczy, prokurator powiadamia o tym niezwłocznie pokrzywdzonego (chyba że pokrzywdzony oświadczy, że z takiego uprawnienia rezygnuje, o czym winien być wcześniej pouczony) (art. 253 § 3 kpk).
Podstawowe obowiązki pokrzywdzonego:
Pokrzywdzony ma obowiązek stawić się na każde wezwanie organu prowadzącego postępowanie (art. 177 kpk). Na pokrzywdzonego, który bez usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie albo bez zezwolenia tego organu wydalił się z miejsca czynności przed jej zakończeniem, można nałożyć karę pieniężną w wysokości do 3000 zł, a ponadto zarządzić jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie (art. 285 § 1 i 2 kpk).
W celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych lub ustalenia wartości dowodowej ujawnionych śladów można pobrać od pokrzywdzonego odciski daktyloskopijne, włosy, ślinę, próby pisma, zapach, wykonać fotografię osoby lub dokonać utrwalenia głosu, za jego zgodą biegły może również zastosować środki techniczne mające na celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu tej osoby (art. 192a kpk).
Jeżeli karalność czynu zależy od stanu zdrowia pokrzywdzonego nie może on sprzeciwić się oględzinom i badaniom nie połączonym z zabiegiem chirurgicznym lub obserwacją w zakładzie leczniczym (art. 192 § 1 i 3 kpk). W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu psychicznego pokrzywdzonego, jego stanu rozwoju umysłowego, zdolności postrzegania lub odtwarzania przez niego spostrzeżeń, sąd lub prokurator może zarządzić jego przesłuchanie z udziałem biegłego lekarza lub biegłego psychologa (art. 192 § 2 kpk).
Jeżeli pokrzywdzony, nie podając nowego adresu, zmienia miejsca zamieszkania lub nie przebywa pod wskazanym przez siebie adresem, pisma wysyłane pod tym adresem uważa się za doręczone (art. 139 § 1 kpk).

 

 

Załączniki:

– Link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl

– Wykaz podmiotów, na rzecz których w 2014 r. zostały przyznane dotacje celowe z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

 

 

Prawa podejrzanych

 uprawnienia i obowiązki podejrzanego

1. Podejrzanemu przysługuje prawo do:
– składania wyjaśnień lub odmowy składania wyjaśnień oraz do odmowy odpowiedzi na pytania (art. 175 kpk);
– składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia, obecności przy czynnościach dowodowych (art. 315 kpk);
– korzystania z pomocy obrońcy z wyboru lub żądanie wyznaczenia obrońcy z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny (art. 78 § 1 kpk);.
– żądania przesłuchania go z udziałem ustanowionego obrońcy, którego niestawiennictwo nie tamuje przesłuchania (art. 300, 301 kpk);
– korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim (art. 72 § 1 kpk);
– złożenia wniosku o skierowanie sprawy do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego albo wyrażenia zgody na jego przeprowadzenie za zgodą pokrzywdzonego (art. 23a § 1 kpk);
– złożenia przez niego lub jego obrońcę wniosku o powiadomienie go o terminie końcowego zaznajomienia z materiałami śledztwa – dochodzenia i terminie uprzedniego przejrzenia akt sprawy (art. 321 § 1 kpk);
– złożenia wniosku do prokuratora w postaci oświadczenia do protokołu przesłuchania lub odrębnego pisma o wydanie przez sąd wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy i wymierzenie kar i środków karnych zaproponowanych i uzgodnionych z prokuratorem (art. 335 kpk). Wniosek taki nie wiąże prokuratora;
– po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu w sprawie o występek, złożenia do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania oskarżonego przed sądem, wniosku o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania (art. 387 § 1 kpk).
2. Podejrzany jest obowiązany poddać się:
– oględzinom zewnętrznym ciała oraz innym badaniom nie połączonym z naruszeniem integralności ciała, wolno także w szczególności od podejrzanego pobrać odciski, fotografować go oraz okazać w celach rozpoznawczych innym osobom (art. 74 § 2 pkt 1 kpk);
– badaniom psychologicznym i psychiatrycznym oraz badaniom połączonym z dokonaniem zabiegów na jego ciele, z wyjątkiem chirurgicznych, pod warunkiem, że dokonywane są przez uprawnionego do tego pracownika służby zdrowia, z
zachowaniem wskazań wiedzy lekarskiej i nie zagrażają zdrowiu podejrzanego, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest nieodzowne; w szczególności podejrzany jest obowiązany – przy zachowaniu tych warunków – poddać się pobraniu krwi, włosów lub wydzielin organizmu (art. 74 § 2 pkt 2 kpk);
– pobraniu wymazu ze śluzówki policzków, jeżeli jest to nieodzowne i nie zachodzi obawa, że zagrażałoby to jego zdrowiu lub innych osób (art. 74 § 2 pkt 3 kpk).
3. Podejrzany pozostający na wolności:
– obowiązany jest stawić się na każde wezwanie w toku postępowania karnego oraz zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu trwającego dłużej niż 7 dni. W razie nie usprawiedliwionego niestawiennictwa podejrzanego można zatrzymać i sprowadzić przymusowo (art. 75 § 1 i 2 kpk);
– jeżeli przebywa za granicą ma obowiązek wskazać adresata dla doręczeń w kraju; w razie nie uczynienia tego pismo wysłane na ostatnio znany adres w kraju, albo jeżeli adresu tego nie ma, załączone do akt sprawy uważa się za doręczone (art. 138 kpk);
– jeżeli podejrzany, nie podając nowego adresu, zmienia miejsce zamieszkania lub nie przebywa pod wskazanym przez
siebie adresem, pisma wysłane pod tym adresem, uważa się za doręczone (art. 139 kpk).

SIS II

Czytaj więcej o: SIS II

SIS II

 

SIS II to system informacyjny, który umożliwia krajowym sądom, prokuraturze, służbom policyjnym, granicznym, celnym oraz organom odpowiedzialnym za wykonanie przepisów dotyczących przemieszczania się obywateli państw trzecich i kontrolę w strefie Schengen oraz na jej granicach zewnętrznych wymianę informacji dotyczących m.in. osób poszukiwanych lub zaginionych, a także takich, którym odmówiono prawa do wjazdu i pobytu. W systemie są również rejestrowane dane dotyczące samochodów, broni palnej czy dokumentów utraconych, skradzionych lub wykorzystanych do popełnienia przestępstwa.

 

Dzięki danym, które zawiera SIS II, służby mogą zidentyfikować osobę, która nie ma prawa wjazdu lub pobytu na terytorium państw strefy Schengen. Krajowe służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo dokonują również w bazie SIS II wpisów osób, wobec których wydano europejski nakaz aresztowania.

 

Dostęp do bazy SIS II mają tylko krajowe organy ścigania, wymiaru sprawiedliwości i administracyjne. Europejskie agencje Europol i Eurojust mogą wyszukiwać dane w systemie.

 

Kontakt

Rzecznik Prasowy

 

ul. Szosa Zambrowska 1/27

Nr pokoju 107

18-400 Łomża

tel. 86 – 215 54 01

tel. 515 997 349

Samodzielny Dział ds Ochrony Informacji Niejawnych

Samodzielny Dział ds Ochrony Informacji Niejawnych, kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,

 

obejmujący zakresem swojego działania:
1) ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych informacji niejawnych;
2) ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
3) kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
4) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
5) przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających;
6) zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych.

 

W ramach Działu funkcjonuje kancelaria tajna, której organizację i zakres działania określają odrębne przepisy.

 

Bezpośredni nadzór nad pracą Samodzielnego Działu do Spraw Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.

V Wydział Śledczy

V WYDZIAŁ ŚLEDCZY, kierowany przez Naczelnika Wydziału

 

Wydział V Śledczy obejmuje zakresem swojego działania:
1) prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach należących do właściwości prokuratury okręgowej oraz w sprawach pozostających we właściwości prokuratury rejonowej, jeżeli przemawia za tym szczególna waga lub zawiłość sprawy;
2) udział w postępowaniach przez sądami w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w pkt 1;
3) udział w postępowaniach prowadzonych przed sądami apelacyjnymi, jeśli przemawia za tym ekonomika i dobro postępowania,
4) sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach prowadzonych w tych wydziałach;
5) podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań;
6) nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno – rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach.

Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału Śledczego sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.

 

Naczelnik – Wiesław Szloński – Prokurator Prokuratury Okręgowej

tel: +48 86 215 54 28

fax: +48 86 215 54 35

e-mail: sledczy@lomza.po.gov.pl

Dział ds. Informatyzacji i Analiz

Dział ds. Informatyzacji i Analiz

 Obejmuje zakresem działania sprawy:

 1. wykonywanie zadań związanych z administrowaniem przez Prokuratora okręgowego danymi w systemach informatycznych
 2. koordynowanie wprowadzania do praktyki w Prokuraturach Rejonowych ogólnopolskich oraz lokalnych systemów informatycznych
 3. prowadzenie stanowiska dostępnego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych oraz Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego
 4. zapewnienie technicznej obsługi czynności związanych z zastosowaniem
 5. w postępowaniu karnym technik informatycznych
 6. kontrolowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w Prokuraturze Okręgowej i Prokuraturach Rejonowych
 7. wykonywanie analizy kryminalnej,
 8. prowadzenie szkoleń w zakresie informatyzacji
 9. prowadzenie strony internetowej Prokuratury Okręgowej
 10. obsługa Biuletynu Informacji Publicznej
 11. wykonywanie innych zadań związanych z informatyzacją prokuratur

Kierownik Działu: Mariola Kołakowska – Prokurator Prokuratury Okręgowej

Wydział III Budżetowo-Administracyjny

WYDZIAŁ III BUDŻETOWO-ADMINISTRACYJNY, kierowany przez Dyrektora Finansowo-Administracyjnego,

 

W III Wydziale Budżetowo – Administracyjnym realizowane są zadania w zakresie:
1) zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia;
2) prowadzenia rachunkowości;
3) zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych;
4) obsługi administracyjno-gospodarcza;
5) prowadzenia inwestycji i remontów;
6) prowadzenia spraw socjalno-bytowych;
7) zapewnienia ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
8) służba BHP w Prokuraturze Okręgowej wykonuje zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z odrębnymi przepisami i podlega bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

 

Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału III Budżetowo-Administracyjnego sprawuje Prokurator Okręgowy.

 

Dyrektor – Wojciech Kluczek

+ 48 86 215 54 22

e-mail: wkluczek@lomza.po.gov.pl

Główna Księgowa – Ewa Obrycka

+ 48 86 215 54 18

e-mail: ksiegowosc@lomza.po.gov.pl

II Wydział Postępowania Sądowego

II WYDZIAŁ POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO , kierowany przez Naczelnika Wydziału

 

W Wydziale II Postępowania Sądowego realizowane są zadania w zakresie:
1) udziału w postępowaniach odwoławczych przed sądem okręgowym w sprawach karnych prowadzonych w prokuraturach rejonowych i prokuraturach okręgowych, za wyjątkiem spraw, w których prokurator okręgowy uznał właściwość prokuratora prowadzącego lub nadzorują cego postępowanie, ze względu na ekonomikę i dobro postępowania;
2) udziału prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem okręgowym w sprawach z zakresu postępowania wykonawczego, cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecz nych i gospodarczych oraz w innych postępowaniach przewidzianych przez ustawy;
3) udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
4) sporządzania kasacji od orzeczeń sądu i przedstawiania prokuratorowi okręgowemu w celu wniesienia do Sądu Najwyższego;
5) sporządzania i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron przeciwnych od orzeczeń sądu;
6) sporządzania projektów wniosku o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w try bie 521 k.p.k. od orzeczeń sądu;
7) nadzoru nad udziałem prokuratorów prokuratur rejonowych w postępowaniu przed sądami i innymi organami;
8) kształtowania praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego;
9) oceny wniosków o wznowienie postępowania sądowego przez udział w postępowaniu przez sądem w tego rodzaju sprawach;
10) kierowania wniosków o uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego w przypadku stwierdzenia uchybień wymienionych w art. 439 k.p.k lub innego rażącego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 523 k.p.pk.;
11) udziału prokuratora w postępowaniu sądowym przed sądem okręgowym w sprawach rodzinnych, opiekuńczych i nieletnich i udziałem w postępowaniu administracyjnym (przed organami administracyjnymi – sprzeciw przed WSA);
12) analizy orzecznictwa sądu i sądów administracyjnych oraz badanie zasadności i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe jednostki organizacyjne;
13) wykonywania zadań z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, postępowania w sprawach nieletnich, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych oraz administracyjnych;
14) podejmowanie działań w celu zapobieżenia naruszeniom prawa.

Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału II Postępowania Sądowego sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.

 

 

Naczelnik – Sławomir Małachowski – Prokurator Prokuratury Okręgowej

tel: +48 86 215 54 17

e-mail: sadowy@lomza.po.gov.pl

 

Uwaga: Poczta elektroniczna nie może służyć do przesyłania pism procesowych,

zwłaszcza zawiadomień o przestępstwie, bowiem nie spełnia wymogów przewidzianych w art.119 KPK. ,

Nie służy też do udzielania porad prawnych.