Aktualności

SIS II

Czytaj więcej o: SIS II

SIS II

 

SIS II to system informacyjny, który umożliwia krajowym sądom, prokuraturze, służbom policyjnym, granicznym, celnym oraz organom odpowiedzialnym za wykonanie przepisów dotyczących przemieszczania się obywateli państw trzecich i kontrolę w strefie Schengen oraz na jej granicach zewnętrznych wymianę informacji dotyczących m.in. osób poszukiwanych lub zaginionych, a także takich, którym odmówiono prawa do wjazdu i pobytu. W systemie są również rejestrowane dane dotyczące samochodów, broni palnej czy dokumentów utraconych, skradzionych lub wykorzystanych do popełnienia przestępstwa.

 

Dzięki danym, które zawiera SIS II, służby mogą zidentyfikować osobę, która nie ma prawa wjazdu lub pobytu na terytorium państw strefy Schengen. Krajowe służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo dokonują również w bazie SIS II wpisów osób, wobec których wydano europejski nakaz aresztowania.

 

Dostęp do bazy SIS II mają tylko krajowe organy ścigania, wymiaru sprawiedliwości i administracyjne. Europejskie agencje Europol i Eurojust mogą wyszukiwać dane w systemie.

 

Kontakt

Rzecznik Prasowy

 

ul. Szosa Zambrowska 1/27

Nr pokoju 107

18-400 Łomża

tel. 86 – 215 54 01

tel. 515 997 349

Samodzielny Dział ds Ochrony Informacji Niejawnych

Samodzielny Dział ds Ochrony Informacji Niejawnych, kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,

 

obejmujący zakresem swojego działania:
1) ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych informacji niejawnych;
2) ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
3) kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
4) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
5) przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających;
6) zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych.

 

W ramach Działu funkcjonuje kancelaria tajna, której organizację i zakres działania określają odrębne przepisy.

 

Bezpośredni nadzór nad pracą Samodzielnego Działu do Spraw Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.

V Wydział Śledczy

V WYDZIAŁ ŚLEDCZY, kierowany przez Naczelnika Wydziału

 

Wydział V Śledczy obejmuje zakresem swojego działania:
1) prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach należących do właściwości prokuratury okręgowej oraz w sprawach pozostających we właściwości prokuratury rejonowej, jeżeli przemawia za tym szczególna waga lub zawiłość sprawy;
2) udział w postępowaniach przez sądami w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w pkt 1;
3) udział w postępowaniach prowadzonych przed sądami apelacyjnymi, jeśli przemawia za tym ekonomika i dobro postępowania,
4) sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach prowadzonych w tych wydziałach;
5) podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań;
6) nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno – rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach.

Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału Śledczego sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.

 

Naczelnik – Wiesław Szloński – Prokurator Prokuratury Okręgowej

tel: +48 86 215 54 28

fax: +48 86 215 54 35

e-mail: sledczy@lomza.po.gov.pl

Dział ds. Informatyzacji i Analiz

Dział ds. Informatyzacji i Analiz

 Obejmuje zakresem działania sprawy:

 1. wykonywanie zadań związanych z administrowaniem przez Prokuratora okręgowego danymi w systemach informatycznych
 2. koordynowanie wprowadzania do praktyki w Prokuraturach Rejonowych ogólnopolskich oraz lokalnych systemów informatycznych
 3. prowadzenie stanowiska dostępnego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych oraz Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego
 4. zapewnienie technicznej obsługi czynności związanych z zastosowaniem
 5. w postępowaniu karnym technik informatycznych
 6. kontrolowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w Prokuraturze Okręgowej i Prokuraturach Rejonowych
 7. wykonywanie analizy kryminalnej,
 8. prowadzenie szkoleń w zakresie informatyzacji
 9. prowadzenie strony internetowej Prokuratury Okręgowej
 10. obsługa Biuletynu Informacji Publicznej
 11. wykonywanie innych zadań związanych z informatyzacją prokuratur

Kierownik Działu: Mariola Kołakowska – Prokurator Prokuratury Okręgowej

Wydział III Budżetowo-Administracyjny

WYDZIAŁ III BUDŻETOWO-ADMINISTRACYJNY, kierowany przez Dyrektora Finansowo-Administracyjnego,

 

W III Wydziale Budżetowo – Administracyjnym realizowane są zadania w zakresie:
1) zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia;
2) prowadzenia rachunkowości;
3) zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych;
4) obsługi administracyjno-gospodarcza;
5) prowadzenia inwestycji i remontów;
6) prowadzenia spraw socjalno-bytowych;
7) zapewnienia ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
8) służba BHP w Prokuraturze Okręgowej wykonuje zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z odrębnymi przepisami i podlega bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

 

Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału III Budżetowo-Administracyjnego sprawuje Prokurator Okręgowy.

 

Dyrektor – Wojciech Kluczek

+ 48 86 215 54 22

e-mail: wkluczek@lomza.po.gov.pl

Główna Księgowa – Ewa Obrycka

+ 48 86 215 54 18

e-mail: ksiegowosc@lomza.po.gov.pl

II Wydział Postępowania Sądowego

II WYDZIAŁ POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO , kierowany przez Naczelnika Wydziału

 

W Wydziale II Postępowania Sądowego realizowane są zadania w zakresie:
1) udziału w postępowaniach odwoławczych przed sądem okręgowym w sprawach karnych prowadzonych w prokuraturach rejonowych i prokuraturach okręgowych, za wyjątkiem spraw, w których prokurator okręgowy uznał właściwość prokuratora prowadzącego lub nadzorują cego postępowanie, ze względu na ekonomikę i dobro postępowania;
2) udziału prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem okręgowym w sprawach z zakresu postępowania wykonawczego, cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecz nych i gospodarczych oraz w innych postępowaniach przewidzianych przez ustawy;
3) udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
4) sporządzania kasacji od orzeczeń sądu i przedstawiania prokuratorowi okręgowemu w celu wniesienia do Sądu Najwyższego;
5) sporządzania i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron przeciwnych od orzeczeń sądu;
6) sporządzania projektów wniosku o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w try bie 521 k.p.k. od orzeczeń sądu;
7) nadzoru nad udziałem prokuratorów prokuratur rejonowych w postępowaniu przed sądami i innymi organami;
8) kształtowania praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego;
9) oceny wniosków o wznowienie postępowania sądowego przez udział w postępowaniu przez sądem w tego rodzaju sprawach;
10) kierowania wniosków o uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego w przypadku stwierdzenia uchybień wymienionych w art. 439 k.p.k lub innego rażącego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 523 k.p.pk.;
11) udziału prokuratora w postępowaniu sądowym przed sądem okręgowym w sprawach rodzinnych, opiekuńczych i nieletnich i udziałem w postępowaniu administracyjnym (przed organami administracyjnymi – sprzeciw przed WSA);
12) analizy orzecznictwa sądu i sądów administracyjnych oraz badanie zasadności i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe jednostki organizacyjne;
13) wykonywania zadań z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, postępowania w sprawach nieletnich, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych oraz administracyjnych;
14) podejmowanie działań w celu zapobieżenia naruszeniom prawa.

Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału II Postępowania Sądowego sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.

 

 

Naczelnik – Sławomir Małachowski – Prokurator Prokuratury Okręgowej

tel: +48 86 215 54 17

e-mail: sadowy@lomza.po.gov.pl

 

Uwaga: Poczta elektroniczna nie może służyć do przesyłania pism procesowych,

zwłaszcza zawiadomień o przestępstwie, bowiem nie spełnia wymogów przewidzianych w art.119 KPK. ,

Nie służy też do udzielania porad prawnych.

I Wydział Organizacyjny

Wydział I Organizacyjny, kierowany przez Naczelnika Wydział

W Wydziale I Organizacyjnym realizowane są zadania w zakresie:

1) organizacji pracy prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych;
2) kadr i szkolenia;
3) sprawozdawczość i statystyka;
4) skarg i wniosków;
5) działalności rzecznika prasowego;
6) udostępniania informacji publicznej;
7) nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu;
8) wykonywania zadań z zakresu dokonywania ocen kwalifikowanych pracowników Prokuratury Okręgowej;
9) koordynowanie zadań w zakresie kontroli zarządczej w prokuraturze okręgowej i podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury;
10) prowadzanie wizytacji i lustracji prokuratur rejonowych;
11) prowadzenie innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń;
12) dokonywanie ocen pracy prokuratorów wykonujących czynności w podległych prokuraturach;
13) dokonywanie ocen kwalifikacji kandydatów na stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej oraz ocen pracy asesorów przed wystąpieniem do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o przedłużenie powierzenia pełnienia czynności prokuratorskich;
14) sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego oraz innych form nadzoru procesowego;
15) sprawowania nadzoru służbowego i kontroli nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych;
16) koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonej przez inne organy;
17) kształtowanie praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie badań akt, analiz informacji przekazywanych przez prokuratury rejonowej oraz innych ustaleń;
18) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i opracowywanie decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej;
19) koordynowanie ścigania określonej kategorii przestępstw i kształtowania praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m. in. przez prokuratury rejonowe;
20) obrotu prawnego z zagranicą;
21) podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego;
22) podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturach rejonowych;
23) przygotowanie wniosków do Prokuratora Apelacyjnego o wystąpienie do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o uchylenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w podległych prokuraturach rejonowych w trybie art. 328 § 1 k.p.k;
24) monitorowania spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie;
25) wykonywanie zadań z zakresu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych;
26) wykonywania zadań związanych z obsługą i administrowaniem przez prokuratora okręgowego danymi w systemach informatycznych;
27) koordynowania działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej i podległych prokura
turach rejonowych;
28) zapewnienia obsługi informatycznej i administrowanie systemami informatycznymi w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
29) zapewnienia przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
30) opracowanie w uzgodnieniu z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrożenia lokalnych rozwiązań informatycznych;
31) współpracy z Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;
32) opracowywania projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania
i utrzymania systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych;
33) wykonywania analizy kryminalnej;
34) administrowania i obsługi stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;
35) administrowania stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej prokuratury okręgowej;
36) administrowania elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Okręgowej na platformie ePUAP;
37) obsługi techniczna czynności wykonywanych w postępowaniu karnym z zachowaniem technik informatycznych;
38) obsługi wideokonferencji;
39) prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;
40) wykonywania zadań określonych w § 18 ust. 2 pkt 1-3 regulaminu;
41) wykonywania zadań nie objętych właściwością innych komórek organizacyjnych;

 

W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz, kierowany przez Kierownika Działu
Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału sprawuje Prokurator Okręgowy.

 

Naczelnik –  Maria Ambroziak, Prokurator Prokuratury Okręgowej

Wizytator – Anna Mioduszewska, Prokurator Prokuratury Okręgowej

Rzecznik Prasowy – Maria Kudyba, Prokurator Prokuratury Okręgowej

+48 86 215 54 14 

Kierownik Sekretariatu – Elżbieta Miszczuk

+48 86 215 54 04 

Kadry – Alina Kołodziejska

kadry@prokuratura.lomza.pl

+48 86 215 54 36

e-mail: poczta@lomza.po.gov.pl

 

Uwaga: Poczta elektroniczna nie może służyć do przesyłania pism procesowych,

zwłaszcza zawiadomień o przestępstwie, bowiem nie spełnia wymogów przewidzianych w art.119 KPK. ,

Nie służy też do udzielania porad prawnych.

Obszar właściwości

Obszar właściwości

Zgodnie z § 3 pkt 1 b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie utworzenia Prokuratur Apelacyjnych, Okręgowych i Rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. Nr 49/2010 poz. 297) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Łomży utworzono: Prokuraturę Okręgową w Łomży, obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Grajewie, Kolnie, Łomży, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie.

 

Z kolei na podstawie § 5 pkt 18 w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Łomży utworzono następujące Prokuratury Rejonowe: 

Prokuratura Rejonowa w Grajewie dla miasta Grajewo  oraz  gmin:  Goniądz,  Grajewo,  Radziłów, Rajgród, Szczuczyn, Trzcianne i Wąsosz,

Prokuraturę Rejonową w Kolnie dla miasta Kolno oraz gmin: Grabowo, Kolno, Mały Płock, Stawiski i Turośl,

Prokuraturę  Rejonową w Łomży dla miasta Łomża oraz gmin: Jedwabne, Łomża, Miastkowo,  Nowogród,  Piątnica,  Przytuły,  Śniadowo, Wizna i Zbójna,

Prokuraturę Rejonową w Wysokiem Mazowieckiem  dla  miasta  Wysokie  Mazowieckie  oraz gmin: Ciechanowiec, Czyżew-Osada, Klukowo, Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Sokoły, Szepietowo i Wysokie Mazowieckie,

Prokuraturę Rejonową w Zambrowie dla miasta Zambrów  oraz  gmin:  Kołaki  Kościelne,  Rutki, Szumowo, Zambrów i Zawady;