II Wydział Postępowania Sądowego

II WYDZIAŁ POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO , kierowany przez Naczelnika Wydziału

 

W Wydziale II Postępowania Sądowego realizowane są zadania w zakresie:
1) udziału w postępowaniach odwoławczych przed sądem okręgowym w sprawach karnych prowadzonych w prokuraturach rejonowych i prokuraturach okręgowych, za wyjątkiem spraw, w których prokurator okręgowy uznał właściwość prokuratora prowadzącego lub nadzorują cego postępowanie, ze względu na ekonomikę i dobro postępowania;
2) udziału prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem okręgowym w sprawach z zakresu postępowania wykonawczego, cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecz nych i gospodarczych oraz w innych postępowaniach przewidzianych przez ustawy;
3) udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
4) sporządzania kasacji od orzeczeń sądu i przedstawiania prokuratorowi okręgowemu w celu wniesienia do Sądu Najwyższego;
5) sporządzania i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron przeciwnych od orzeczeń sądu;
6) sporządzania projektów wniosku o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w try bie 521 k.p.k. od orzeczeń sądu;
7) nadzoru nad udziałem prokuratorów prokuratur rejonowych w postępowaniu przed sądami i innymi organami;
8) kształtowania praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego;
9) oceny wniosków o wznowienie postępowania sądowego przez udział w postępowaniu przez sądem w tego rodzaju sprawach;
10) kierowania wniosków o uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego w przypadku stwierdzenia uchybień wymienionych w art. 439 k.p.k lub innego rażącego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 523 k.p.pk.;
11) udziału prokuratora w postępowaniu sądowym przed sądem okręgowym w sprawach rodzinnych, opiekuńczych i nieletnich i udziałem w postępowaniu administracyjnym (przed organami administracyjnymi – sprzeciw przed WSA);
12) analizy orzecznictwa sądu i sądów administracyjnych oraz badanie zasadności i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe jednostki organizacyjne;
13) wykonywania zadań z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, postępowania w sprawach nieletnich, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych oraz administracyjnych;
14) podejmowanie działań w celu zapobieżenia naruszeniom prawa.

Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału II Postępowania Sądowego sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.

 

 

Naczelnik – Sławomir Małachowski – Prokurator Prokuratury Okręgowej

tel: +48 86 215 54 17

e-mail: sadowy@lomza.po.gov.pl

 

Uwaga: Poczta elektroniczna nie może służyć do przesyłania pism procesowych,

zwłaszcza zawiadomień o przestępstwie, bowiem nie spełnia wymogów przewidzianych w art.119 KPK. ,

Nie służy też do udzielania porad prawnych.