Sprawowane funkcje oraz kompetencje G

 1. Kieruje działalnością wszystkich komórek organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Łomży oraz pracą prokuratur rejonowych.
  Jest prokuratorem bezpośrednio przełożonym w stosunku do prokuratorów wykonujących zadania w Prokuraturze Okręgowej w Łomży
  oraz w stosunku do prokuratorów rejonowych. W tym zakresie wykonuje obowiązki należące do kompetencji Prokuratora Okręgowego
  wynikające z przepisów ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze i Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
  7 kwietnia 2016 r. Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz zarządzeń
  Prokuratora Generalnego, Prokuratora rajowego o prokuratora Regionalnego.
  2. Reprezentuje prokuraturę wobec organów państwowych i samorządowych działających na terenie właściwości tutejszej
  prokuratury okręgowej oraz współpracuje z nimi w zakresie wskazanym w ustawach.
  3. Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze w sprawach karnych.
  4. Bierze udział w postępowaniu sądowym w I i II instancji oraz sporządza nadzwyczajne środki zaskarżenia i odpowiedzi na kasację.
  5. Pełni dyżury, o których mowa w § 52 ust.2 Rozporządzenia ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016r. – Regulamin wewnętrznego
  urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. z 2016 poz.508) i dyżury w trybie §310 Regulaminu.
  6. Czuwa nad prawidłową i sprawną realizacją zadań służbowych przez podległych prokuratorów i pracowników prokuratury poprzez:
  a) dobór odpowiednich kadr,
  b) usprawnianie organizacji i techniki pracy prokuratury;
  c) dbałość i sprawność postępowania i należytą kulturę pracy w podległych jednostkach,
  d) bieżącą współpracę z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowań przygotowawczych,
  e) sprawowanie nadzoru nad szkoleniem prokuratorów i pracowników prokuratury,
  f) kierowanie wykonaniem odpowiednio do kompetencji budżetu w części budżetu państwa odpowiadającej prokuraturze
  lub planu finansowego,
  g) wykonywanie zarządu majątkiem i zapewnienie oszczędnego gospodarowania mieniem prokuratury,
  h) czuwanie nad przestrzeganiem zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów prokuratury stosownie do przepisów aktualnego
  ramowego wewnętrznego regulaminu w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w jednostkach organizacyjnych,
  i) rzetelną i terminową sprawozdawczość statystyczną,
  j) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
  k) zapewnienie ochrony danych osobowych.
  7. Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
  a) Wydziału Organizacyjno – Sądowego z wyjątkiem Działu Sądowego,
  b) realizacją zwierzchniego nadzoru służbowego przez prokuratorów I Wydziału Śledczego,
  c) Wydziału III Budżetowo – Administracyjnego,
  d) Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
  e) Samodzielnymi stanowiskami pracy:
  Inspektora do Spraw Obronnych,
  Audytora Wewnętrznego,
  Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
  i w ramach nadzoru:
  zawiadamia Prokuratora Regionalnego o każdym przypadku tymczasowego aresztowania, którego czas trwania przekroczył 9 miesięcy,
  podając jednocześnie przewidywany termin zakończenia postępowania,
  kieruje do prokuratury Krajowej za pośrednictwem Prokuratora Regionalnego wnioski o uchylenie prawomocnych postanowień
  o umorzeniu postępowania przygotowawczego w trybie art. 328 kpk,
  jako bezpośredni przełożony wobec Prokuratorów Rejonowych prowadzących i nadzorujących postępowanie przygotowawcze rozpoznaje
  zażalenia na postanowienia, zarządzenia oraz inne czynności prokuratora w postępowania,
  rozpoznaje wnioski o przedłużenie okresu trwania śledztwa zgodnie z treścią art. 310 § 2 kpk.
  stosownie do treści § 71 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania
  powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. z 2016 r. poz. 508) podejmuje decyzję o wdrożeniu zwierzchniego
  nadzoru służbowego i wyznacza prokuratora do jego sprawowania oraz zawiadamiana o tym kierownika właściwej prokuratury rejonowej.
  8. Dokonuje oceny prokuratorów i urzędników.
  9. Zwołuje posiedzenie Kolegium Prokuratury Okręgowej i przedstawia do zaopiniowania wszelkie zagadnienia.
  10. Utrzymuje kontakty ze środkami masowego przekazuj także za pośrednictwem rzecznika prasowego.
  11. Kieruje kasacje do Sądu Najwyższego za pośrednictwem sądu odwoławczego oraz składa wniosek o wniesienie przez Prokuratora
  Generalnego kasacji w trybie 521 kpk.
  12. Kieruje wniosek do właściwego sądu okręgowego o wznowienie postępowania.
  13. Nadzoruje pracę na odcinku skargowym i podpisuje odpowiedzi na skargi.
  14. Kieruje za granicę wnioski o udzielenie pomocy prawnej w sprawach karnych, bądź takie wnioski przesyła wraz z aktami sprawy
  do Prokuratury Generalnej.
  15. Przesyła do właściwego urzędu konsularnego wnioski o przesłuchanie obywatela polskiego przebywającego za granicą oraz kieruje
  do przedstawicieli dyplomatycznych i Urzędów Konsularnych państw obcych inną korespondencję w ramach postępowań przygotowawczych.
  16. Kieruje do właściwego miejscowo sądu wnioski o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w postępowaniu przygotowawczym.
  17. Zatwierdza dowody księgowe.
  18. Przyjmuje interesantów.
  19. Odpowiada za ochronę informacji niejawnych i nadzoruje pracę pionu informacji niejawnych oraz ochronę danych osobowych.
  20. Czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów prokuratury.
  21. Kieruje całokształtem przygotowania do wykonywania zadań obronnych w jednostkach prokuratury okręgu łomżyńskiego oraz odpowiada
  za ich przygotowanie do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
  22. Nadzoruje szkolenia oraz przygotowuje działania obsady stałego dyżuru (SD) Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych.
  23. Organizuje, koordynuje i nadzoruje przygotowanie do wykonywania zadań obronnych w podległych prokuraturach rejonowych.
  24. Zapewnia funkcjonowanie wewnętrznej kontroli zarządczej na I poziomie w Prokuraturze Okręgowej i podległych Prokuraturach Rejonowych
  stosownie § 4 ust. 1 pkt Zarządzenia Prokuratora Generalnego nr 41/16 z dnia 6.06.2016 r. w sprawie kontroli zarządczej w powszechnych
  jednostkach organizacyjnych prokuratury.
  25. Wykonuje obowiązki wynikające z zarządzenia Prokuratora Okręgowego w sprawie zasad ochrony danych osobowych w Prokuraturze
  Okręgowej w Łomży i jednostkach podległych.