VII G 202/3/13 sprzedaż samochodu

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego

VII G 202/ 3 /13
VII G 232/2/14

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ
SAMOCHODU OSOBOWEGO

 

    Działając na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114, Poz. 761), Prokuratura Okręgowa w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, tel. 086 2155 470, fax. 086 216 850, ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż samochodu osobowego.

1. Otwarcie oferty nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu 20.03.2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej.

2. Samochód będący przedmiotem przetargu można oglądać w dniu 18.03.2014r, w godz. od 9:00 do 15:00 (wtorek) na parkingu Prokuratury Okręgowej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 od strony ul. Kierzkowej, po uzgodnieniu telefonicznym (tel. 692459330 lub 86 2155 421)

3. Dane samochodu osobowego:

 

Marka i typ pojazdu Renault Megane – 1.6 – 16 V
Nr rejestracyjny BL 08211
Pojemność silnika, moc 1598 cm3, 79kW
Rok produkcji 2002
Przebieg 372776 km

 

4. Cena wywoławcza samochodu Renault Megane wynosi 4.800 zł, brutto (słownie: cztery tysiące osiemset zł.)

5. Wadium należy wpłacić w kasie Prokuratury Okręgowej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 w terminie do dnia 20.03.2014 r. do godz. 9.30 lub na konto bankowe nr 69101010490021921391200000 z dopiskiem ( zakup samochodu marki Renault Megane) w wysokości 10% ceny wywoławczej pojazdu tj. w wysokości: 480 zł ( słownie czterysta osiemdziesiąt zł.).

6. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać:

a. Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę), siedzibę i telefon Oferenta;
b. Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
c. Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu;
d. Dowód zapłacenia wadium (kserokopia)
e. Wzór formularza ofertowego, który jest załącznikiem do ogłoszenia należy pobrać ze strony http://www.lomza.po.gov.pl.

7. Ofertę z dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup samochodu – nie otwierać przed 20.03.2014r. godz. 10.00” należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 20.03.2014r. do godz. 9.30 w siedzibie sprzedającego (biuro podawcze).

8. Termin związania z ofertą sprzedający określa na 21 dni od dnia otwarcia oferty.

9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

10. Inne informacje dotyczące przetargu: 

a. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej samochodu osobowego.
b. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu;
c. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zostaną zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty;
d. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny;
e. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży;

11. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

a. Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który nie wniósł wadium;
b. Nie zawiera danych i dokumentów wymaganych przy składaniu oferty lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

12. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta.
13. Umowa zostanie podpisana w dniu 21.03.2014 r po dokonaniu wyboru oferty z Oferentem, który zaproponował najwyższą cenę.

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

Tomasz Wilk

Szczegóły
Ogłoszenie,
Formularz Ofertowy,
Wzór umowy.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na sprzedaż samochodu osobowego.