Dla interesantów

numery rachunków bankowych Prokuratry Okręgowej w Łomży:

 

 

1. Należności z tytułu dochodów budżetowych

(np. ksero dokumentów uwierzytelnionych i nieuwierzytelnionych) 

 NBP o/o w Białymstoku 80 1010 1049 0021 9222 3100 0000

 

2. Sumy depozytowe w PLN:

do wpłat depozytów, zabezpieczeń majątkowych, poręczeń:

NBP o/o w Białymstoku 69 1010 1049 0021 9213 9120 0000