RODO

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych
Administrator danych osobowych:
w Prokuraturze Okręgowej w Łomży – Prokurator Okręgowy w Łomży Piotr Bukowski
email: poczta@lomza.po.gov.pl, tel. 86 215-54-70
w Prokuraturze Rejonowej w Grajewie – Prokurator Rejonowy w Grajewie Bogusław Dereszewski
email: pr.grajewo@lomza.po.gov.pl, tel. 86 272-31-03
w Prokuraturze Rejonowej w Kolnie – Prokurator Rejonowy w Kolnie Marcin Gajdamowicz
email: pr.kolno@lomza.po.gov.pl, tel. 86 278-18-15
w Prokuraturze Rejonowej w Łomży – Prokurator Rejonowy w Łomży Karolina Szulkowska
email: pr.lomza@lomza.po.gov.pl, tel. 86 215-54-57
w Prokuraturze Rejonowej w Wysokiem Mazowieckiem – Prokurator Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem Grzegorz Eryk Kryszpin
email: pr.wysokie@lomza.po.gov.pl, tel. 86 275-25-25
w Prokuraturze Rejonowej w Zambrowie – Prokurator Rejonowy w Zambrowie Marek Mioduszewski
email: pr.zambrow@lomza.po.gov.pl, tel. 86 271-20-12
Inspektor Ochrony Danych:
Katarzyna Kłosińska,Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 100a
email: wba@lomza.po.gov.pl, tel. 516-243-420, 86 215-54-36
Dane osobowe przetwarzane dla potrzeb niezwiązanych z ustawową działalnością organu ochrony prawa przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 litera a)-c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) tj. za zgodą osoby, której dane dotyczą, w celu realizacji zadań ustawowych lub umownych oraz dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których dotyczą lub z innego źródła, ale tylko pod warunkiem, że stanowią tak przepisy prawa.
W Prokuraturze Okręgowej w Łomży oraz w Prokuraturach Rejonowych Okręgu Łomżyńskiego: Grajewo, Kolno, Łomża, Wysokie Mazowieckie, Zambrów; przetwarzane są dane osobowe szczególnej kategorii.
Podanie danych jest obowiązkowe w zakresie obowiązujących aktów prawnych, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Dane zostaną udostępnione upoważnionym pracownikom Administratora oraz innym upoważnionym na mocy ustaw lub umów międzynarodowych w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub realizacji umowy np. firmie informatycznej.
Dane nie zostaną przekazane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, chyba że tak stanowić będą przepisy prawa.
Ww. dane będą przechowywane zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentacji urzędowej.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do swoich danych; żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; oraz wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, oraz do informacji o źródle pochodzenia danych, jeśli nie pochodzą od danej osoby.
Dane osobowe przetwarzane w Prokuraturach Okręgu Łomżyńskiego nie są profilowane, ani nie stosuje się wobec nich automatyzmu decyzji.