STRUKTURA PROKURATURY OKRĘGOWEJ

Na podstawie art. 25 § 1 i art. 37 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177) oraz § 29 i 30 – Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2016, poz. 508)

zarządza się, co następuje

§ 1. Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Łomży stanowią:

1) Prokurator Okręgowy w Łomży,

2) Zastępca Prokuratora Okręgowego w Łomży.

§ 2. W skład Prokuratury Okręgowej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) I Wydział Śledczy,

2) IV Wydział Organizacyjno – Sądowy, w strukturze którego wyodrębnia się:

a) Dział Postępowania Sądowego,

b) Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz,

3) VII Wydział Budżetowo – Administracyjny,

4) Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,

5) inspektor do spraw obronnych,

6) audytor wewnętrzny,

7) Inspektor Ochrony Danych,

8) inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

§ 3.1 I Wydział Śledczy, kierowany przez Naczelnika Wydziału obejmuje zakresem swojego działania:

1) prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym;

2) prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa finansowo – skarbowe, nie należące do właściwości prokuratury regionalnej;

3) prowadzenie i nadzorowanie spraw dot. błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka;

4) prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1-3, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji, oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

5) koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach przestępstw o charakterze kryminalnym i finansowo – skarbowych;

6) sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez prokuratora okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego.

7) Bezpośredni nadzór nad pracą I Wydziału Śledczego sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego, z wyłączeniem zadań określonych w pkt 7 w zakresie którego nadzór sprawuje Prokurator Okręgowy.

8) Prokurator Okręgowy odrębnym zarządzeniem wyznaczy koordynatora do spraw dotyczących błędów medycznych prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej w Łomży i w podległych prokuraturach rejonowych.

§ 4.1 IV Wydział Organizacyjno – Sądowy, kierowany przez Naczelnika Wydziału wykonuje zadania w zakresie:

1) organizacji pracy prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych;

2) kadr i szkolenia;

3) sprawozdawczość i statystyka;

4) skarg i wniosków;

5) działalności rzecznika prasowego;

6) udostępniania informacji publicznej;

7) nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu;

8) koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w prokuraturze okręgowej i podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury;

9) prowadzenia wizytacji i lustracji prokuratur rejonowych;

10) prowadzenia innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń;

11) dokonywania ocen kwalifikacji kandydatów na stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej oraz ocen pracy asesorów przed wystąpieniem do

Prokuratora Generalnego z wnioskiem o przedłużenie powierzenia pełnienia czynności prokuratorskich;

12) obrotu prawnego z zagranicą;

13) monitorowania spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki

i przygotowywanie analiz w tym zakresie;

14) wykonywania zadań z zakresu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych;

15) wykonywanie nadto zadań wskazanych w art. 3 § 1 ust. 1 Ustawy prawo o prokuraturze.

2. W ramach II Wydziału Organizacyjno – Sądowego wyodrębnia się:

Dział Sądowy kierowany przez Kierownika Działu, który swoim zakresem działania obejmuje nadto następujące zadania:

1) udział w postępowaniach odwoławczych przed sądem okręgowym

w sprawach karnych prowadzonych w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych, w których ma zastosowanie § 328 pkt 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;

2) udział prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem okręgowym w sprawach z zakresu postępowania wykonawczego, cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych oraz w innych postępowaniach przewidzianych przez ustawy;

3)  udział prokuratorów w postępowaniu administracyjnym, przed sądami administracyjnymi;

4) nadzór nad udziałem prokuratorów prokuratur rejonowych w postępowaniu przed sądami i innymi organami;

5) kształtowanie praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego;

6)  ocena wniosków o wznowienie postępowania sądowego oraz udział w postępowaniu przed sądem w tego rodzaju sprawach;

7) kierowanie wniosków o uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego w przypadku stwierdzenia uchybień wymienionych w art. 439 k.p.k lub innego rażącego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 523 k.p.k.;

8) udział prokuratorów przed sądem w postępowaniu o ułaskawienie;

9) podejmowanie działań w celu zapobieżenia naruszeniom prawa;

10) wykonywanie nadto zadań wskazanych w art. 3 § 1 ust. 1 Ustawy prawo o prokuraturze.

Dział do spraw Informatyzacji i Analiz, kierowany przez Kierownika Działu, który swoim zakresem działania obejmuje nadto następujące zadania:

1) prowadzenie, nadzorowanie i koordynowanie postępowań o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych, inne niż wymienione w § 28 pkt 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;

a). o skomplikowanym stanie faktycznym lub

b). jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115 § 5 kk,

2) wykonywanie zadań związanych z obsługą i administrowaniem przez prokuratora okręgowego danymi w systemach informatycznych;

3) koordynowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;

4) zapewnienie obsługi informatycznej i administrowanie systemami informatycznymi w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;

5) zapewnienie przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;

6) współpraca z VII Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;

7) opracowywanie projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania

i utrzymania systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych;

8) wykonywanie analiz kryminalnych;

9) administrowanie i obsługa stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;

10) administrowanie stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej prokuratury okręgowej;

11) administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Okręgowej na platformie ePUAP;

12) obsługa techniczna czynności wykonywanych w postępowaniu karnym z zastosowaniem technik informatycznych;

13) obsługa wideokonferencji;

14) prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;

15) wykonywanie nadto zadań wskazanych w art. 3 § 1 ust. 1 Ustawy prawo o prokuraturze.

2. Kierownik Działu do spraw Informatyzacji i Analiz wykonuje zadania koordynatora do spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych, prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych i w Prokuraturze Okręgowej w Łomży.

3. Bezpośredni nadzór nad pracą prokuratorów VI Wydziału Organizacyjno – Sądowego sprawuje Prokurator Okręgowy w Łomży, z wyjątkiem Działu Sądowego, nad którym bezpośredni nadzór sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.

§ 5.1 VII Wydział Budżetowo-Administracyjny, kierowany przez Dyrektora Finansowo- Administracyjnego, który swoim zakresem działania obejmuje zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia poprzez:

1)przygotowanie projektu planu finansowego, przedstawienie go dysponentowi wyższego stopnia, przygotowanie planu finansowego, a następnie wykonywanie planu finansowego danej jednostki;

2)przygotowanie projektu budżetu w układzie zadaniowym, a następnie wykonywanie wydatków w układzie zadaniowym;

3)opracowywanie w porozumieniu z właściwym dysponentem wyższego stopnia harmonogramu realizacji planu finansowego;

4)dysponowanie rachunkiem bieżącym, z wyodrębnieniem rachunków dochodów i wydatków;

5) sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań określonych w planie finansowym, przestrzeganie zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, przestrzegania dyscypliny finansów publicznych oraz funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;

6) organizowanie właściwego przepływu informacji w zakresie realizacji zadań finansowych z budżetu państwa, w tym programów wieloletnich oraz dokonywanie ich kwartalnej oceny i przekazywanie jej wraz z niezbędnymi wnioskami dysponentowi wyższego stopnia;

7) podejmowanie działań organizacyjnych na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem.

8) zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych.

2. Bezpośredni nadzór nad pracą III Wydziału Budżetowo – Administracyjnego sprawuje Prokurator Okręgowy.

§ 6.1 Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, obejmujący zakresem swojego działania

1) ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych informacji niejawnych;

2) ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;

3) kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;

4) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

2. W ramach Działu funkcjonuje kancelaria tajna, której organizację i zakres działania określają odrębne przepisy.

3. Bezpośredni nadzór nad pracą Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.

§ 7. 1 W Prokuraturze Okręgowej funkcjonuje sekretariat. Do zadań sekretariatu należy wykonywanie prac kancelaryjno – biurowych i pomocniczych w sprawach prowadzonych przez prokuratorów w ramach ich ustawowych kompetencji.

2. W skład sekretariatu wchodzą: biuro podawcze, składnica dowodów rzeczowych, biblioteka, archiwum zakładowe.

3. Sekretariatem kieruje kierownik sekretariatu.

4. Bezpośredni nadzór nad pracą sekretariatu sprawuje Naczelnik II Wydziału Organizacyjno – Sądowego.

§ 8. 1 W Prokuraturze Okręgowej tworzy się samodzielne stanowiska pracy:

1) inspektora do spraw obronnych, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2015 poz. 827 z późn. zm) i innych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;

2) audytora wewnętrznego, do wykonywania zadań w zakresie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);

3) Inspektora Ochrony Danych powołanego na podstawie  art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i art. 46 Ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości z dnia 14 grudnia 2018 roku;

4) inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

2. Samodzielne stanowiska określone w ust. 1 pkt. 1-3 obsługuje sekretariat Prokuratury Okręgowej w Łomży.

3. Bezpośredni nadzór nad samodzielnymi stanowiskami pracy sprawuje Prokurator Okręgowy.