Wydawanie dokumentów

Osoba uprawniona może wystąpić z wnioskiem o wydanie odpisów, zaświadczeń oraz innych dokumentów sporządzonych na podstawie akt sprawy. Po pozytywnym rozpatrzeniu podania przez prokuratora pracownik sekretariatu wydaje kserokopie wskazanych dokumentów po wcześniejszym przedłożeniu potwierdzenia dokonania wpłaty na nr konta:

NBP O/O W BIAŁYMSTOKU 80 1010 1049 0021 9222 3100 0000

Za kserokopię dokumentu pobiera się opłatę w wysokości 1 zł za stronę

Za uwierzytelniony odpis pobiera się opłatę w wysokości 6 zł za stronę

Wysokość opłaty kancelaryjnej określona jest przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2015r.  (Dz. U. z dnia  9 października 2015 poz. 1566)